Hållbarhet & Miljö

Vår övergripande ansvarspolicy för de principer som pekas ut i ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande i syfte att maximera verksamhetens bidrag till hållbar utveckling.

Hållbarhet & Miljö

Vår övergripande ansvarspolicy för de principer som pekas ut i ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande i syfte att maximera verksamhetens bidrag till hållbar utveckling.

Hållbarhets­policy

Vi på Expowall är fast beslutna att driva vår verksamhet med en stark etisk grund och ett åtagande för hållbarhet. Vår hållbarhetspolicy omfattar följande principer:

 

Affärsetik & Transparens

Vi strävar efter att agera på ett etiskt sätt i alla våra relationer och situationer. För oss innebär detta att vara ärliga, visa omtanke och respekt för alla som vi interagerar med. Vi sätter högt värde på transparens och strävar efter att vara öppna och tydliga i vår kommunikation.

Ansvarighet

Vi är ett litet företag, men vi är stora nog att påverka vår omgivning, och de människor och den miljö vi kommer i kontakt med. Vi vet att vi har ett ansvar och vill bidra till ett hållbart samhälle på de sätt vi kan.

Lagar & Riktlinjer

Vi uppdaterar löpande vår kunskap om lagar, normer och riktlinjer på de marknader vi agerar. Vi bejakar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Intressent-respekt

Vi har alltid med oss ett perspektiv som innebär att vi tänker till kring hur beslut och aktiviteter kommer att påverka kunder, anställda, leverantörer och samhället runtomkring oss. Där vi skapar värde tar vi ansvar.

Kunskap & Uppföljning

Vi ser till att våra anställda och andra relevanta intressenter känner till denna policy och även förstår och agerar efter den. Vi följer upp och utvärderar efterlevnaden årligen.

Återanvänd­ning & återbruk

Genom att hyra ut produkter, som mässväggar, inredning och möbler, i stället för att sälja nya produkter spar vi på jordens resurser. Produkterna vi erbjuder återanvänds flera gånger om.

Vi spar dessutom på extra lagerutrymme hos kunden då de inte behöver förvara möblerna hos sig, vilket i sin tur gör att företagens energiförbrukning, lageryta och lagerkostnader kan hållas nere. På så sätt är vår verksamhet med och påverkar även ut hos kunderna.

Skivor som används till mässväggar slits med tiden. När skivorna inte längre håller den önskade kvaliteten återbrukas de och får nya användningsområden. Exempelvis omvandlas de till emballage och packlådor, och används så tills de inte längre kan brukas. Slutligen återvinns de på ett korrekt och riktigt sätt enligt de miljölagar vi följer.

Omsorg i stället för slit och släng

Vi bidrar till hållbar konsumtion genom att hyra ut våra produkter och tjänster samt medvetandegöra våra kunder om hur deras val även på den lilla mässan påverkar samhället i stort.

Vi väljer material med lägre miljöpåverkan så långt det är möjligt. Vi undviker onödiga transporter och återvinner de produkter och materialet vi arbetar med.

Allt packas med omsorg efter varje event för att minska slitage av produkterna. Denna genomgång hjälper till att hålla nere förslitningsskador då det inte behöver packas om när produkterna kommer in till lagret. Allt är redo för nästkommande event.

En renare värld – miljö

Eftersom mäss- och posterväggarna tillverkas i Skandinavien innebär det kortare transportvägar. Emballage och avfall källsorteras i den mån som det är mjöligt. Vi minimerar hanteringen av miljöfarliga ämnen och när vi köper in material, maskiner och redskap tar vi hänsyn till miljön. Vi väljer hellre kvalitet som håller än billigt med kort livslängd. Viss montering sker manuellt i stället för med maskiner för att spara på elförbrukningen.

Vi har en cirkulär hantering av de möbler som hyrs ut. Redan från inköp ser vi till att införskaffa möbler som håller för att hyras ut flertal gånger och som klarar hantering och transport mellan olika evenemang.

Vi ansvarar för att produkter som säljs eller hyrs ut uppfyller lagstiftning t ex gällande kemiskt innehåll, brand- och säkerhet. Vid möbel- och matttvätt uppfyller tvättkemikalierna de hållbarhetskrav som finns.

Att välja begagnade och återbrukade möbler bidrar till minskad användning av jungfruliga råvaror och mindre klimatpåverkan.

Vi värnar om det lokala

På Expowall prioriterar vi att använda oss av lokal arbetskraft och i samarbeten med andra aktörer. På så sätt är vi med och gynnar det lokala samhället och skapa arbetstillfällen på de platser där vi verkar.

Vi erbjuder jämlika möjligheter för alla anställda, vilket också innefattar inhyrd arbetskraft. Vi främjar efter att skapa en positiv arbetsmiljö som är inkluderande och jämställd. Vi är rädda om varandra och lojala mot våra kunder.

Vi är även rädda om den miljö vi arbetar i oavsett om vi rör oss i våra egna lokaler och lager eller på platser där event arrangeras. Vi tar väl hand om de produkter vi hanterar och ser till att minimera slitaget på dem under vår hantering vid riggning och nedpackning samt vid transport och lagerhållning.

Vi är även med och engagerar oss i samhället genom att sponsra föreningar och organisationer i de frågor som känns viktiga för oss.

Stolt sponsor

2023 sponsrade Expowall Stadsmissionen i Västerås som köpte in och delade ut varma vinterskor till hemlösa inför den kalla och snörika vintern.