Expowalls Hyresvillkor

1, Tillämpning
Nedanstående villkor skall gälla om inte annat avtalas mellan Expowall AB och kund.

2, Priser
Hyrespriser gäller med reservation för eventuella pris samt sortimentsförändringar. Mervärdeskatt på 25% tillkommer samt eventuell transportkostnad. Alla priser är styckepriser och gäller för en hel mässa/utställning.

3, Betalning mot faktura
Betalning mot faktura sker efter överenskommelse, 15 dagar netto. Ange korrekt fakturadress, registrerat namn på företag samt organisationsnummer vid registrering. Betalning skall vara oss tillhanda senast på förfallodagen, därefter utgår dröjsmålsränta med referensränta +8%. Eventuella anmärkningar ska göras inom 8 dagar. Expowall AB förbehåller sig rätt att alltid under hyrestiden debitera och utkräva förskottshyra samt kräva säkerhet.

4, Ansvar
Hyrestagaren ansvarar för allt hyrt matriel under hyrestiden och är skyldig att ersätta alla skador och svinn till fulla varuvärdet. Förstört/ersatt matriel tillfaller inte kunden utan stannar i uthyrarens ägo. Hyrestagaren ansvarar för den hyrda utrustningen och tecknar erfoderlig försäkring för hyresutrustningen. Hyrestagaren skall undersöka hyrestutrustningen vid mottagande och genast reklamera eventuella fel eller brister.

5, Matrialens vård och drift
Dekaler, skyltar m.m. som ej är borttagna från förhyrt matriel/montervägg kan medföra att rengöringsavgift efterdebiteras. Miniavgiften är 0,5 tim.

6, Avbokning
Avbokning av beställning skall göras senast 2 veckor innan mässan/utställningen öppnas. Om avbokning sker senare än 2 veckor debiteras 25% av den sammanlagda beställningskostnaden. Avbokning av förhyrt matriel under inflytt eller när mässan/utställningen har öppnat krediteras ej.

7, Användarinformation
Tänk på att hyrda möbler skall återlämnas i samma skick som vid utlämnade samt vara väl rengjorda. Möbler får ej förvaras ute i regn eller snö och det är inte tillåtet att nita, spika eller märka möblerna med egna klistermärken eller liknande.

8, Tvister
Tvister i anledning av tolkning av dessa hyresvillkor skall, såvida tvisten ej gäller hyresbetalning, avgörs enligt svensk lag om skiljemän. Expowall AB äger således alltid rätt att vända sig till allmän domstol för utfående av hyresfodran.